Tìm hiểu du lịch Hải Dương

9 months ago

Trong quá trình cùng cả nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xãhội, tỉnh Hải Dương đãtạo sự chuyển biến tích cực trong toàn bộ nền kinh tế cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ trong tổng sản phẩm xãhội của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, trong thời kỳ 1998 – 2003 đạt mức tăng trưởng bình quân rất cao ( 30% ) và chiếm tỷ trọng 1,14 % GDP của tỉnh Hải Dương năm 2003. Kết quả mà ngành du lịch đạt được là nhờ có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch được Sở Thương mại – Du lịch tiến hành như phát hành phim, sách về du lịch, tổ chức triển lãm và xây dựng các tour du lịch làng nghề, tổ chức gian hàng du lịch Hải Dương tại Liên hoan du lịch Hà Nội… đãgóp phần tạo ra hình ảnh mới cho hoạt động du lịch của tỉnh Hải Dương.

Điều kiện đặc trưng.

        Trong quá trình cả nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xãhội, tỉnh Hải Dương đãtạo sự chuyển biến tích cực trong toàn bộ nền kinh tế cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ trong Tổng sản phẩm xãhội của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch, trong thời kỳ 19982003 đạt mức tăng trưởng bình quân rất cao ( 30% ) và chiếm tỷ trọng 1,14% GDP của tỉnh Hải Dương năm 2003. Kết quả mà ngành du lịch đạt được là nhốc nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch được Sở Thương mại – Du lịch tiến hành như phát hành phim, sách về du lịch, tổ chức triển lãm và xây dung các tour du lịch làng nghề, tổ chức gian hàng du lịch Hải Dương tại Liên hoan du lịch Hà Nộiđãgóp phần tạo ra hình ảnh mới cho hoạt động du lịch của tỉnh Hải Dương.

 

admin