Tác động do vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn

11 months ago

(1)Diễn biến ô nhiễm do nước thải sinh hoạtnông thôn

Năm 2008, tổng dân số đảo Phú Quốc là 91.000 người, trong đó dân số khu vực nông thôn là 60.000 người chiếm 60% dân số toàn đảo, trong thời gian tới với tốc độ đô thị hóa tăng bình quân 7,8%, dân số đô thị tăng lên không ngừng tuy nhiên từ nay đến năm 2020, dân số nông thôn vẫn là dân số chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo dự báo, từ nay đến năm 2020 dân số khu vực nông thôn có xu hướng giảm dần, đến năm 2015 dân số nông thôn là 40.000 người và 20.000 người vào năm 2020.

Theo quy hoạch cấp nước của dự án, khu vực nông thôn đếnnăm 2015đạt 94,7% và đến năm 2020 đạt 97,35% dân số toàn đảo được dùng nước sạch. Như vậy, có thể dự báo được nhu cầu và lưu lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn đảo Phú Quốc đến năm 2020.

Bảng 5.8: Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

Năm dự báo

Dân số nông thôn(người)

Tỷ lệ cấp nước sạch (%)

Chỉ tiêu cấp (l/người/ngày)

Tổng lượng nước cấp (m3/ngày)

Lượng nước thải sinh hoạt (m3/ngày)

2008

60.000

77.93

80

3.740,64

2.992,512

2015

40.000

94.7

120

4.545,6

3.636,48

2020

20.000

97.35

120

2.336,4

1.869,12

 

Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

 

Chất ô nhiễm

Hệ số ô nhiễm trung bình (g/người/ngày)

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)

2008

2015

2020

Chất rắn lơ lửng (SS)

107.5

6450

4300

2150

BOD5

49.5

2970

1980

990

COD (dicromate)

93.5

5610

3740

1870

Amoni (N-NH4)

5.4

324

216

108

Tổng Nitơ (N)

9

540

360

180

Tổng Phospho

2.5

150

100

50

Dầu mỡ phi khoáng

20

1200

800

400

Kết quả dự báo trên mức độ phát triểndân số nông thôncủa tỉnh cho thấy rằng, đến năm 2015tải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn sẽ giảm khoảng 1,6 lần so với năm 2008 sẽ giảm khoảng 3 lần cho đến năm 2020, cho nên áp lực gây ô nhiễm do nước thải sinh hoạt nông thôn cũng sẽ giảm dần.

admin