Mức độ quan hệ giữa du lịch và dân địa phương

9 months ago

        Khi được hỏi về mối quan hệ với khách du lịch, đa số ý kiến cho biết hầu như không có mối quan hệ gì với khách du lịch, số còn lại là làm quen hoặc gặp khách trên đường. Số người cho khách nghỉ lại trong nhà hoặc có quan hệ thông qua kinh doanh riêng chiếm tỷ lệ không đáng kể.

        Du lịch ít có mối quan hệ với dân địa phương, và có thể nói“cộng đồng địa phương cònđứng ngoài cuộc” với các hoạt động du lịch trong VQG. Họ chưa được tham gia hoặc được hưởng những lợi ích từ du lịch.

Bảng 3-5: Quan hệ của người dân địa phương với khách du lịch

Quan hệ với khách du lịch

Tỷ lệ (%)

Hầu như không có quan hệ gì

61.2

Làm quen với một vài người

31.6

Cho khách nghỉ lại trong nhà

5.1

Quan hệ với khách khi làm việc

0

Thu nhập từ du khách qua hoạt động kinh doanh riêng

3.1

Quan hệ khác

0

 

Nhậnxét về thái độ của khách du lịch, trên 70% số người được hỏi cho biết họ không quan tâm, số còn lại nhận xét là khách du lịch thân thiện, dễ tiếp xúc, không có câu trả lời nào tỏ ra khó chịu về thái độ của khách du lịch.

        Từ những thực tế trên có thể đưa ra những kết luận sơ bộ về mối quan hệ giữa du lịch ở VQG với cộng đồng địa phương như sau:

  • Du lịch còn khá biệt lậpvới cộng đồng dân cư, chưa có những tác động đáng kể (cả tích cực và tiêu cực) đến kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.
  • Thái độ của người dân đối với du lịch còn mờ nhạt, song có phần thiên theo hướng tích cực, thiện cảm với khách du lịch.
  • Đa số người dân mong muốn du lịch mở rộng, được đón khách và có cơ hội tham gia vào hoạt động du lịch.

Tình trạng mức sống, điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu của cộng

đồng địa phương trong việc hưởng lợi từ các sản phẩm của VQG đang bị hạn chế do yêu cầu bảo tồn là một thực trạng nan giải ở khu vực VQGCB. Trong khi đó, các lợi ích thu được từ hoạt động du lịch dựa trên cơ sở các giá trị của VQG đang được khai thác lại chưa phải là nguồn hỗ trợ kinh tế của người dân.

admin