Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

9 months ago

 

 

 

 

 

sau:

Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch

 

  • Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc trong xanh, caùt traéng mòn, baõi caùt thoai thoaûi.
  • Loaïi hình soâng coù 1 ñieåm goàm soâng Döông Ñoâng vôùi caûnh quan sinh thaùi nhaân vaên haáp daãn du khaùch.
  • Loaïi hình suoái vaø thaùc coù 2 khu: Suoái Tranh vaø suoái Ñaù Baøn.
  • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 1 ñieåm: Laø khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.
  • Caùc taøi nguyeân vaên hoaù: Ñeàn thôø Nguyeãn Trung Tröïc, nhaø vöôøn troàng tieâu, nhaø thuøng laøm nöôùc maém, caùc hoaït ñoäng cuûa daân caûng caù, laøng caù beø treân bieån.

Caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân ôû cuïm du lòch sinh thaùi ñaûo Phuù Quoác raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù khai thaùc khu du lòch sinh thaùi, coù theå taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò du lòch sinh thaùi sau ñaây:

Taém naéng, taém bieån, du thuyeàn, theå thao. Ñeå khai thaùc caùc saûn phaåm treân caàn toân taïo caûnh quan baõi bieån, trang phöông tieän du thuyeàn, theå thao treân bieån.

 

Moân ñi boä leo nuùi (treckking), thöôûng ngoaïn, taém suoái, caâu caù: khai thaùc ôû suoái Ñaù Baøn, suoái Tranh. Caàn ñaàu xaây döïng ñöôøng saù, nhaø veä sinh, nhaø nghæ daïng leàu hoaëc bungalow, Coù theå duøng ngöïa laøm phöông tieän ñi suoái.

Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, khai thaùc tieàm naêng vaø sinh caûnh cuûa khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.

 

 

admin