Khái quát du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long

11 months ago

Theo quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Vieät Nam töø naêm 1995 ñeán naêm 2010. Tieåu vuøng du lòch Taây Nam Boä coøn goïi laø khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long (bao goàm 12 tænh) vôùi toång dieän tích laø: 39,565 km2. Trong ñoù:

  1. Tænh Long An : 4,341 km2
  1. Tænh Ñoàng Thaùp : 3,275 km2 3 Tænh An Giang : 3,424 km2 4 Tænh Tieàn Giang : 2,338 km2 5 Tænh Beán Tre : 2,247 km2 6 Tænh Vónh Long : 1,487 km2 7 Tænh Traø Vinh : 2,368 km2 8 Tænh Caàn Thô : 2,962 km2

9 Tænh Soùc Traêng : 3,190 km2 10 Tænh Baïc Lieâu : 6,243 km2 11 Tænh Kieân Giang : 2,487 km2 12 Tænh Caø Mau : 5,203 km2

(Baûn ñoà haønh chaùnh Vieät Nam nhaø xuaát baûn Baûn ñoà, 9/1997) Naèm ôû haï löu soâng Meâ Koâng (con soâng lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ) coù chieàu daøi 4,220 km baét nguoàn töø vuøng nuùi Vaân Nam Trung Quoác, ñöôïc bieát ñeán nhö moät khu vöïc coù dieän tích ñaát ngaäp nöôùc (ñöôïc dòch töø 1 töø tieáng Anh laø Wetland) lôùn nhaát Vieät Nam. Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù nhieàu neùt ñaëc tröng: Ña daïng veà töï nhieân, vaø caùc kieåu sinh caûnh ñaát ngaäp nöôùc: keå caû nöôùc maën vaø nöôùc ngoït ñoàng thôøi ña daïng caû veà heä thoáng ñoäng vaät vaø thöïc vaät, töông ñoái phong phuù veà saéc thaùi daân toäc vaø khoâng ñoàng ñeàu veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá. Trong vuøng phaûi keå ñeán vöïa luùa vaø traùi caây lôùn nhaát toaøn quoác. Ñaëc bieät laø tieàm naêng phaùt trieån veà noâng nghieäp vaø thuûy haûi saûn coù nghóa voâ cuøng quan troïng vôùi vieäc phaùt trieån kinh

teá noùi rieâng vaø du lòch noùi chung.

Ñieàu kieän töï nhieân vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long khaù thuaän tieän cho hoaït ñoäng du lòch. Vôùi khí haäu nhieät ñôùi aåm, nhieät ñoä bình quaân caû naêm laø 27,5oC. Cheânh leäch giöõa muøa cao nhaát vaø thaáp nhaát chæ 5oC. Khí haäu chia laøm 2 muøa roõ reät: muøa möa (töø thaùng 05 ñeán thaùng 11), muøa khoâ (töø thaùng 12 ñeán thaùng 04) vaø haàu nhö khoâng coù baõo.

Veà taøi nguyeân nöôùc bao goàm: Soâng Vaøm Coû Ñoâng, Vaøm Coû Taây vaø soâng Cöûu Long doài daøo vôùi caùc heä thoáng soâng vaø keânh raïch daøy ñaëc.

Thoâng qua heä thoáng giao thoâng töông ñoái phaùt trieån nhö ñöôøng boä ñi khaép 12 tænh thaønh trong vuøng, nhaát laø khi Caàu Baéc Myõ Thuaän noái lieàn giöõa Tieàn Giang vaø Caàn Thô, heä thoáng soâng ngoøi vaø keânh raïch chaèng chòt, caùc ñöôøng bay töø TP Hoà Hoà Chí Minh ñi Caàn Thô, Phuù Quoác, Coân Ñaûo, Raïch Giaù vaø heä thoáng taøu cao toác caùnh ngaàm töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñi Caàn Thô, Raïch Giaù, Phuù Quoác giuùp vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù theå lieân heä tröïc tieáp, thuaän tieän vôùi nhieàu vuøng trong vaø ngoaøi nöôùc, hình thaønh nhieàu tuyeán ñieåm du lòch phong phuù vaø ña daïng.

 

admin