Địa danh du lịch nổi tiếng tại Nghệ An

Đến với Nghệ An du khách không thể không ghé thăm đến những địa điểm mang đậm ý nghĩa và giá trị lịch sử tại đây. Làng Chùa (Hoàng Trù) và làng Sen (Kim...

Địa danh du lịch Khánh Hòa

Biển Dốc Lết Địa điểm: huyện Ninh Hòa Đặc điểm: có những đồn cát trắng tinh cao, chạy dài và những hàng dương ngăn cách. Nước biển trong xanh, tinh khiết. Khu du lịch sinh thái...

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra...

Khái quát du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long

Theo quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Vieät Nam töø naêm 1995 ñeán naêm 2010. Tieåu vuøng du lòch Taây Nam Boä coøn goïi laø khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu...

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

          sau: Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch   Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng,...

Những hạn chế trong quá trình phát triển ngành du lịch Việt Nam

Không thể phủ nhận, ngành du lịch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa,...

Địa điểm du lịch Đồng Nai

Khu Văn hóa Suối Tre nằm cách thị trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh chừng 3 km về hướng tây bắc. Nơi đây vốn là nơi nghỉ mát của người Pháp, thuộc các đồn...

Tính nhạy cảm trong ngành du lịch Đà Nẵng

  Ngành du lịch cũng mang những đặc điểm chung như mọi ngành kinh tế khác, tuy nhiên do là ngành kinh tế đặc thù nên du lịch có những nét đặc điểm riêng. Do...

Recent posts

Random article