Những hạn chế trong quá trình phát triển ngành du lịch Việt Nam

Không thể phủ nhận, ngành du lịch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa,...

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

          sau: Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch   Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng,...

Top 6 great museums in Saigon

The interesting history of Saigon is kept alive in several amazing museums throughout Ho Chi MInh City. Whether you are interested in the American War or fine art, include a visit to one or...

What make the beauty of Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is one of the best cities in the world which attract many foreign tourists because its beauty, interesting activities, delicious food and wonderful places such as rooftop bars, Vietnamese street...

Địa điểm du lịch Đồng Nai

Khu Văn hóa Suối Tre nằm cách thị trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh chừng 3 km về hướng tây bắc. Nơi đây vốn là nơi nghỉ mát của người Pháp, thuộc các đồn...

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra...

Top 4 tips to choose the best Singapore hotels in District 1 in Ho...

With the development of society, the demand for traveling is significantly increasing so the choice of a suitable hotel when traveling is an important factor nowadays. This article will give you 4 tips for...

Địa danh du lịch nổi tiếng tại Nghệ An

Đến với Nghệ An du khách không thể không ghé thăm đến những địa điểm mang đậm ý nghĩa và giá trị lịch sử tại đây. Làng Chùa (Hoàng Trù) và làng Sen (Kim...

Địa danh du lịch Khánh Hòa

Biển Dốc Lết Địa điểm: huyện Ninh Hòa Đặc điểm: có những đồn cát trắng tinh cao, chạy dài và những hàng dương ngăn cách. Nước biển trong xanh, tinh khiết. Khu du lịch sinh thái...

Khái quát du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long

Theo quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Vieät Nam töø naêm 1995 ñeán naêm 2010. Tieåu vuøng du lòch Taây Nam Boä coøn goïi laø khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu...

Recent posts

Random article