Where do you go shopping in Ho Chi Minh City?

Ho Chi Minh City is one of the great place with many tourist attractions, luxury Singapore hotel, best rooftop bar, etc. So, with a lots of places, where do we go shopping in Ho...

Bay Hotel suggest some good venues for tourists

Traveling to Ho Chi Minh City, one of the good cities in Vietnam, is such a good idea. Because there are many ny tourist attractions which is waiting for people to discover such as...

What make the beauty of Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is one of the best cities in the world which attract many foreign tourists because its beauty, interesting activities, delicious food and wonderful places such as rooftop bars, Vietnamese street...

Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt

Phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay) trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) của quân và dân nhà Lý được xây dựng với địa thế dựa...

Tiềm năng phát triển du lịch Huế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch văn hóa quan trọng của nước ta. Tài nguyên du lịch của Thừa Thiên...

Tầm quan trọng của việc đa dạng hóa du lịch Hội An

Theo nhận xét của nhiều nhà quản lý du lịch nước ngoài, Việt Nam là điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn, đặc biệt lại có địa hình thích hợp với các hoạt...

Địa danh du lịch nổi tiếng tại Nghệ An

Đến với Nghệ An du khách không thể không ghé thăm đến những địa điểm mang đậm ý nghĩa và giá trị lịch sử tại đây. Làng Chùa (Hoàng Trù) và làng Sen (Kim...

Địa danh du lịch Khánh Hòa

Biển Dốc Lết Địa điểm: huyện Ninh Hòa Đặc điểm: có những đồn cát trắng tinh cao, chạy dài và những hàng dương ngăn cách. Nước biển trong xanh, tinh khiết. Khu du lịch sinh thái...

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra...

Khái quát du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long

Theo quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Vieät Nam töø naêm 1995 ñeán naêm 2010. Tieåu vuøng du lòch Taây Nam Boä coøn goïi laø khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu...

Recent posts

Random article