Đặc sản Việt Nam – Tu hài vùng biển

9 months ago

Tu hài là loại hải sản có ở các vùng biển Việt Nam. Thế nhưng, chỉ có tu hài ở Vân ĐồnQuảng Ninhđược đánh giálà ngon nhất Việt Nam.Bên cạnh món tu hài nướng còn có món tu hài hấp. Món này khai vị ăn vừa mát vừa thanh, vừa có có dư vị ngọt rất riêng. Thịt tu hài hấp dòn, quyện với mùi gia vị thơm nứccủa Tỏi và hành khô được băm nhỏ chiên dầu ướp với tu hài trước khi hấp. Có thể nói khó có một món khai vị nào ngon, bổ dưỡng và an toàn vệ sinh như món tu hài hấp. Đó cũng là lý do để nhiều nhà hàng ở Hạ Long chọn món Tu hài hấp khai vị là món không thể thiếu trong thực đơn nhà hàng của mình và giờ đây, tu hài đã trở thành món được nhiều người biết đến trong cả nước.

Ngày nay con tu hài được ngư dân nuôi quanh năm để cung cấp cho các nhà hàng ở khắp Hạ Long. Trên vịnh Bái Tử Long, có ông Đỗ Hữu Tờ được mệnh danh là “vua tu hài” đã xây dựng trại nuôi tu hài với quy mô lớn. Năm 2005, ông vinh dự đón Chủ tịch nước lúc ấy là Trần Đức Lương ra thăm. Tháng 12.2007, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng ra tận đảo trực tiếp hướng dẫn việc phát triển sản xuất của công ty.

Con tu hài lớn lên thịtngon ngät nh­ vËy nh­ng chØ cã thÓ th­ëng thøc trªn ®Êt má vµo giê nh©m nhi , nhËu nhÑt chiÒu chiÒu hay lóc khai vÞ ®Çu mét b÷a tiÖc chiªu ®·i linh ®×nh trong kh¸ch s¹n. Th«ng th­êng lµ ph¶i thªm vµi ba ly r­îi thuèc ®­a cay th× míi gäi lµ mãn hoµn chØnh, hiÕm hoi cña vïng Èm thùc biÓn. Cã thÓ nãi hÇu nh­ mäi h­¬ng vÞ cña biÓn®Òu thÊm ®Ém trong tng thí thÞt tu hµi. Cuèi thu chím ®«ng kho¶ng tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10 ©m lÞch th­êng lµ thêi k× tu hµi rÊt bÐo vµ thÞt còng th¬m ngon nhÊt.Vµo mïa sinh s¶n th­êng gÇy, thÞt x¸c kh«ng ngon. Gi¸ tu hµi thay ®æi tuú theo chÊt l­îng vµ mïa vô ®¸nh b¾t nh­ng dao ®éng tõ 280.000-350.000/kg(2009). Tu hµi lo¹i to 1 kg ®­îc 5-6 con, lo¹i nhá th× 10-15 con/kg.

admin