Chức năng, vai trò và tác động của lễ hội

9 months ago

Trong các nền văn hóa ở các không gian và thời gian khác nhau, luôn có một biểu thịchung, mang tính nhân loại: Lễ hội truyền thống. Sinh thành trong các lễ hội cổ truyền, các lễ hội truyền thống trải qua nhiều biến thiên lịch sử và vẫn tồn tại bền vững trong các xã hội hiện đại. Tính bền vững ấy của lễ hội được lí giải bằng nhiều lí lẽ khác nhau, trong đó các lí giảitheoquan điểm chức năng luận dường như có sức thuyết phục hơn cả.

Ở ViệtNam, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã tập trung vào hướng phân tích này, tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất cao về số lượng cũng như tính chất của chức năng lễ hội cổ truyền. Về số lượng, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lễ hội cổ truyền có hai chức năng, có người chia thành ba chức năng. Về tính chất, các ý kiến cũng còn rất khác nhau. Một cách tổng quan, có thể liệt kê những ý kiến khác nhau ấy về chức năng của lễ hội truyền thống thành những chức năng sau:Củng cố những mối liên hệ giữa các nhóm,khẳng định tinh thần cộng đồng; khẳng định trình độ văn hóa của một cộng đồng và giaolưu văn hóa trên quy mô xã hội; phản ánh và bảo lưu truyền thống; tuyên truyền giáo dục; hưởng thụ và giải trí;đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần; nhận thức xã hội; chứcnăng tâm linh; nhận thức cộng cảm.

Tóm lại, lễ hội là phương thức toàn diện để đối tượng hóa, hiện thực hóa hệ giá trị cộng đồng thông qua sự thực hành những nghi thức trong lễ và những khuôn mẫu ứng xử ngoài lễ như những cuộcănuống vui chơi. Cuộc sống luôn có những biến động thay đổi, lễ hội cũng vậy luôn biến đổi để thích ứng với cuộc sống. Tuy nhiên, lễ hội sẽ không mất đi bởi lễ hội có chức năng đặc thù thỏa mãn được nhu cầu văn hóa tổng hợp của cộng đồng và phù hợp với nhu cầu cố kết của bất cứ cộng đồng nào, trong bất kì hoàn cảnh nào.

admin