Where do you go shopping in Ho Chi Minh City?

Ho Chi Minh City is one of the great place with many tourist attractions, luxury...

Bay Hotel suggest some good venues for tourists

Traveling to Ho Chi Minh City, one of the good cities in Vietnam, is such...

What make the beauty of Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is one of the best cities in the world which attract...

Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt

Phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay) trong cuộc kháng chiến chống quân...

Tầm quan trọng của việc đa dạng hóa du lịch Hội An

Theo nhận xét của nhiều nhà quản lý du lịch nước ngoài, Việt Nam...