Đánh giá resort Eden Phú Quốc

 

Thông tin cho những ai đang có ý định du lịch Phú Quốc, đây là bài tổng hợp review của khách sạn Eden Phú Quốc.

Chất lượng phòng, dịch vụ, vị trí ở mức trung bình khá. Bể bơi đẹp là điểm nhấn duy nhất của Eden resort

Eden Resort Phú Quốc nằm xa trung tâm thị trấn Dương Đông, gần về phía sân bay hơn, đi taxi vào thị trấn khoảng 100k. Nhìnchungvới mức giá promotion thì hợp lý nhưng giá nguyên là hơi cao. Resort không còn mới, có vẻ đã được khai thác lâu, thiết kế trung bình, khu vườn không được chăm chút, thiết kế chưa hợp lý lắm, hiện đang xây dựng khu vực mới ở phía garden nên khá bụi và ồn. Điểm cộng là bể bơi đẹp, khu vực nhà hàng sát biển, có chương trình happy hour với free drinks và tiệc đồ nướng ven biển giá hợp lý cho khách nghỉ, ăn sáng khá phong phú, dịch vụ thái độ nhân viên tốt, có đưa đón sân bay miễn phí. Tuy nhiên, việc giải quyết sắp xếp phòng chưa được nhanh trước khi khách tới, và resort nên bố trí những chuyếnxemiễn phí theo giờ cố định trong ngày đưa khách vào trung tâm thị trấn.

Eden Resort PhúQuốc sạchsẽ. Nhân viên khá thân thiện. Mình ở từ 8-10/10 thấy resort đẹp, phòng ốc rộng rãi, bể bơi có view sát biển rất đẹp.

 

Điểm trừ là hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời nên không được nóng cho lắm.

 

Eden Resort Phú Quốc rấtchuđáo vì đã gửi một cái bánh kem nhân dịp sinh nhật của mình. Mình cảm ơn resort.

 

Tuy nhiên,có vấn đề nhỏ.mình mang dép cua resort đi ra bể bơi,vì lý do nào đó mà bị thất lạc một đôi.mình có thông báo ngay cho nhân viên hồ bơi và nhân viên lễ tân về tình hình. Lễ tân thông báo mình sẽ bị tính phí đôi dép khiến mình khá thất vọng. Khách sạn nên linh hoạt hơn khi xử lý những tình huống như thế này.

Đánh giá Eden Resort Phú Quốc

Khi mới đến hơi thất vọng về cách bài trí và xây dựng của Eden Resort Phú Quốc, đặc biệt là sảnh đón tiếp. Mùi vôi, tường không có tranh, bài trí sơ sài gây cảm giác khách sạn chưa hoàn thiện. Đặc biệt trong Resort có con kênh, nhưng nước rất thối, gây ô nhiễm.

Phòng là phòng suite upgrade thành phòng hướng biển. Bài trí được.

Khu vực bãi biển không đẹp. Biển hơi sâu, bãi cát có thuỷ tinh vỡ, biển nhiều sứa.

Nhà hàng trông ra biển rất đẹp. Mónănngon, giá cả hợp lý. Ăn sáng ngon, tuy nhiên thực đơn không thay đổi trong 3 ngày ở lại. Buổi tối có coktail và rượu vang miễn phí. Quán bar và nhà hàng buổi tối đẹp, tuy nhiên muỗi rất nhiều. Nhân viên không chú ý dọn bàn đã dùng xong.

Bể bơi nhỏ quá.

Thái độ nhân viên vui vẻ, hoà nhã.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra được điều đó cơ quan lãnh đạo và người dân Phú Quốc đã cùng nhau bảo vệ môi trường Phú Quốc. Bảo vệ môi trường lấy phương châm phòng ngừa và hạn chế ô nhiểm là chính. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai khác hải sản của vùng đặc biệt là ở vùng triều và vùng nước nông ven đảo, tăng cường áp dụng phương pháp tiên tiến, các mô hình sinh thái ít gây ô nhiễm môi trường vào nuôi trồng thủy, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. Thiết lập và củng cố hệ thống rừng phòng hộ ổn định, bền vững, thiết lập các phong trào trổng rừng tại các khu du lịch, khu dân cư để bảo vệ môi trường đảo ngày càng trong sạch, xinh đẹp.


Phú Quốc chú trọng bảo vệ môi trường

* Các chương trình quan trọng

– Phát triền cảng hàng không và cảng biển quốc tế Phú Quốc.

– Các trục giao thông chính

– Cấp nước sạch cho bà con ngư dân vùng đảo

– Cấp điện, mở rộng lưới điện quốc gia ra toàn huyện đảo.

-Thoát nước và vệ sinh môi trường của huyện đảo.

– Phát triển ngành công nghiệp tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế đảo.

– Phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị & dân cư


Sân bay Phú Quốc

– Phát triển nông lâm nghiệp, kênh trục thủy lợi

– Phát triển thương mại – du lịch

– Phát triển giao thông

– Phát triển điện, nước

– Các hoạt động kinh tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải , chất thải rắn tại trung tam đảo, các khu du lịch, khu công nghiệp tập trung được đưa vào quy trình giám sát kĩ lưỡng.

– Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng phương án phú hợp để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

– Tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường, cảnh báo môi trường dọc theo ven biển.

– Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho mọi lớp dân cư.

Với hàng loạt cải tiến về cơ sở hạ tầng, phát tiển chăn nuôi, rừng,… cộng thêm kế hoạch bảo vệ môi trường, trong tương lai không xa Phú Quốc sẽ trở thành huyện đảo có lượng khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam.

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

 

 

 

 

 

sau:

Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch

 

  • Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc trong xanh, caùt traéng mòn, baõi caùt thoai thoaûi.
  • Loaïi hình soâng coù 1 ñieåm goàm soâng Döông Ñoâng vôùi caûnh quan sinh thaùi nhaân vaên haáp daãn du khaùch.
  • Loaïi hình suoái vaø thaùc coù 2 khu: Suoái Tranh vaø suoái Ñaù Baøn.
  • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 1 ñieåm: Laø khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.
  • Caùc taøi nguyeân vaên hoaù: Ñeàn thôø Nguyeãn Trung Tröïc, nhaø vöôøn troàng tieâu, nhaø thuøng laøm nöôùc maém, caùc hoaït ñoäng cuûa daân caûng caù, laøng caù beø treân bieån.

Caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân ôû cuïm du lòch sinh thaùi ñaûo Phuù Quoác raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù khai thaùc khu du lòch sinh thaùi, coù theå taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò du lòch sinh thaùi sau ñaây:

Taém naéng, taém bieån, du thuyeàn, theå thao. Ñeå khai thaùc caùc saûn phaåm treân caàn toân taïo caûnh quan baõi bieån, trang phöông tieän du thuyeàn, theå thao treân bieån.

 

Moân ñi boä leo nuùi (treckking), thöôûng ngoaïn, taém suoái, caâu caù: khai thaùc ôû suoái Ñaù Baøn, suoái Tranh. Caàn ñaàu xaây döïng ñöôøng saù, nhaø veä sinh, nhaø nghæ daïng leàu hoaëc bungalow, Coù theå duøng ngöïa laøm phöông tieän ñi suoái.

Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, khai thaùc tieàm naêng vaø sinh caûnh cuûa khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.

 

 

Phú Quốc trước và sau khi phát triển dự án du lịch trọng điểm

Qua kết quả đối chiếu so sánh tại bảng trên ta nhận thấy: các quan điểm, mục tiêu tổng quát về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của huyện Phú Quốc nhìn chung có sự phù hợp nhất định về những định hướng chung so với các quan điểm, mục tiêu về phát triển bền vững đất nước thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.Chỉ tiêu về cấp điện, nước của vùng được quy hoạch hầu như phù hợp với nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu về độ che phủ rừng của Huyện đặt ra thấp hơn (20-21% ) so với chỉ tiêu chung của cả nước (42 – 43%) và cao hơn chỉ tiêu của Tỉnh (13,5 – 14%.) tuy không đảm bảo phát triển bền vững nhưng vẫn đảm cho tìm năng du lịch sinh thái của huyện, bảo vệ môi trường huyện.

– Kết thúc2010:

Hoàn thành việc nâng cấp sân bay Phú Quốc hiện có; khởi công xây dựng các công trình hạ tầng chính (đường ô tô xuyên Đảo và cảng biển cho tàu khách), công trình cấp nước và một số công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu trước mắt cho xây dựng Đảo.

Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển; các quy hoạch xây dựng thành phố Phú Quốc, quy hoạch các khu du lịch và các quy hoạch chuyên ngành. Lập các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư.

Tập trung đầu tư (cả vốn ngân sách và ngoài ngân sách) để hình thành những đường nét chủ yếu của một đảo du lịch. Xây dựng các khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, các công trình dịch vụ tài chính, tàu biển, hàng hải, hải quan, xuất nhập cảnh. Nghiên cứu lập xong Dự án xây dựng sân bay Quốc tế mới, cảng, đường cao tốc.

Giai đoạn 2011- 2020:

Hoàn thiện phát triển Đảo theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu du lịch chất lượng cao, đồng thời phát triển các loại dịch vụ và sản xuất khác để đưa kinh tế – xã hội của Đảo lên trình độ phát triển mới.

Xây dựng xong những hạng mục quan trọng của thành phố Phú Quốc.

Hoàn thành các cảng biển, các công trình cấp nước và các công trình dịch vụ công cộng cao cấp khác.

Hoàn thành các khu du lịch chất lượng cao, các trung tâm thương mại, giao dịch quốc tế…

Tác động do vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn

(1)Diễn biến ô nhiễm do nước thải sinh hoạtnông thôn

Năm 2008, tổng dân số đảo Phú Quốc là 91.000 người, trong đó dân số khu vực nông thôn là 60.000 người chiếm 60% dân số toàn đảo, trong thời gian tới với tốc độ đô thị hóa tăng bình quân 7,8%, dân số đô thị tăng lên không ngừng tuy nhiên từ nay đến năm 2020, dân số nông thôn vẫn là dân số chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo dự báo, từ nay đến năm 2020 dân số khu vực nông thôn có xu hướng giảm dần, đến năm 2015 dân số nông thôn là 40.000 người và 20.000 người vào năm 2020.

Theo quy hoạch cấp nước của dự án, khu vực nông thôn đếnnăm 2015đạt 94,7% và đến năm 2020 đạt 97,35% dân số toàn đảo được dùng nước sạch. Như vậy, có thể dự báo được nhu cầu và lưu lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn đảo Phú Quốc đến năm 2020.

Bảng 5.8: Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

Năm dự báo

Dân số nông thôn(người)

Tỷ lệ cấp nước sạch (%)

Chỉ tiêu cấp (l/người/ngày)

Tổng lượng nước cấp (m3/ngày)

Lượng nước thải sinh hoạt (m3/ngày)

2008

60.000

77.93

80

3.740,64

2.992,512

2015

40.000

94.7

120

4.545,6

3.636,48

2020

20.000

97.35

120

2.336,4

1.869,12

 

Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

 

Chất ô nhiễm

Hệ số ô nhiễm trung bình (g/người/ngày)

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)

2008

2015

2020

Chất rắn lơ lửng (SS)

107.5

6450

4300

2150

BOD5

49.5

2970

1980

990

COD (dicromate)

93.5

5610

3740

1870

Amoni (N-NH4)

5.4

324

216

108

Tổng Nitơ (N)

9

540

360

180

Tổng Phospho

2.5

150

100

50

Dầu mỡ phi khoáng

20

1200

800

400

Kết quả dự báo trên mức độ phát triểndân số nông thôncủa tỉnh cho thấy rằng, đến năm 2015tải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn sẽ giảm khoảng 1,6 lần so với năm 2008 sẽ giảm khoảng 3 lần cho đến năm 2020, cho nên áp lực gây ô nhiễm do nước thải sinh hoạt nông thôn cũng sẽ giảm dần.

Xu hướng suy giảm nguồn nước ngầm khi làm du lịch ở Phú Quốc

Nếu tình trạng khai thác nước ngầm không khoa học, tính trạng nhiễm mặn các tầng nước ngầm đảo Phú Quốc vào mùa khô là điều rất dễ xảy ra.

Để đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và các mục đích dân sinh khác đảo Phú Quốc đã khai thác tất cả các nguồn nước từ nước sông, nước mưa và nước ngầm. Tuy nhiên, trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nguồn nước lấy từ nước mưa, nước sông sẽ hạn chế. Vì thế, gây áp lực cho nguồn nước ngầm của tỉnh, trữ lượng nguồn nước ngầm sẽ suy giảm nhanh chóng, theo dự báo đây là điều kiện để quá trình nhiễm mặn các tầng nước ngầm bên dưới xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nước ngầm đảm bảo chất lượng cho các mục đích khác nhau trên địa bàn đảo Phú Quốc.

Xu hướng ô nhiễm không khí

Các đô thị tập trung, khu dân cư, các tuyến giao thông với lưu lượng xe lớn là những nơi sẽ xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí gia tăng tại các tuyến đường trên đảo và các tuyến nội thị tại các đô thị, khu dân cư: Dương Đông , cảng An Thới, khoa học.

Các khu, cụm công nghiệp sẽ thải ra hàm lượng các khí độc SO2, NOX, CO trong không khí ngày càng lớn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân trong vùng.

– Xu hướng suy giảm đa dạng sinh học

Khai thác tài nguyên, phát triển giao thông vận tải, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng suy giảm đa dạng sinh học tại đảo Phú Quốc trong thời gian tới.

Phát triển hoạt động giao thông vận tải biển và du lịch khi Phú Quốc thành đặc khu hành chính kinh tế càng làm cho các hệ sinh thái nhạy cảm vùng biển và hải đảo bị tổn thương và suy giảm. San hô và cỏ biển là các hệ sinh thái biển quý hiếm và có giá trị sinh thái cao. Nếu môi trường biển không được bảo vệ, nguy cơ suy giảm các hệ sinh thái này, kéo theo suy giảm các loài, số lượng sinh vật là không tránh khỏi.

– Xu hướng ô nhiễm môi trường biển

Chất thải từ các khu, cụm công nghiệp trong đất liền, chất thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón), hoạt động giao thông vận tải và du lịch biển là những hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm biển. Ngoài ra, hoạt động nuôi cá lồng ven đảo Phú Quốc cũng gây ô nhiễm nặng môi trường nước biển ven bờ. Theo dự báo, tình trạng ô nhiễm nước biển ven bờ và suy giảm hệ sinh thái cỏ biển là điều dễ xảy ra tại các vùng biển Phú Quốc.

Hồ Cửa Cạn của Đảo Phú Quốc

Căn nhắclại quy hoạch xây dựng hồ nước Cửa Cạn của đảo. Không nên xây dựng hồ Cửa Cạn (chiếm khoảng 1200 ha đất rừng tự nhiên). Hồ nước không những hủy hoại 1200 ha rừng vốn có rất nhiều cây rừng quý giá, mà còn có tác động “đô – mi – nô” làm suy giảm diện tích rừng nguyên sinh rộng hơn. Có thể nghiên cứu phương án xây đựng hồ Cửa Cạn nhỏ hơn nằm ngoài khu vực rừng nguyên sinh và xây dựng phương án mở rộng hồ Dương Đông, hồ Rạch Cá và hồ Suối Lớn.

Cần xem xét kỹ phương án quy hoạch phát triển 300 km đường giao thông trên Đảo Phú Quốc

Việc quy hoạch phát triển giao thông trên đảo sẽ xây dựng các tuyến đường bao quanh đảo, trong đó sẽ có các tuyến đường xuyên qua khu vực giữa vườn Quốc gia Phú Quốc và khu rừng nguyên sinh sẽ gây ra những tác động rất lớn đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên đảo như: chiếm nhiều diện tích đất rừng tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc hoạt động, gây ngăn cách phân chia nơi cư trú của động vật hoang dã, gây tiếng ồn làm cho động vật sợ hãi di cư tới nơi khác.

Trên cơ sở xem xét các vấn đề trên, đề nghị khi phát triển giao thông trên đảo, đặc biệt là các tuyến đường bao quanh đảo đi qua các vườn Quốc gia cần:

Quy mô xây dựng đường đi qua các khu vực nhạy cảm không quá lớn, không mở rộng quá nhưng chất lượng đường phải đạt mức cao, vỉa hè thông thoáng, trồng cây xanh đẹp phục vụ cho khách du lịch dạo chơi.

RESORT 5 SAO SALINDA PHÚ QUỐC MỞ ĐƯỜNG CHO DU LỊCH ĐẢO PHÁT TRIỂN

Phú Quốc lâu nay được biết đến như một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam với vẻ đẹp hoang sơ nguyên bản. Hòn đảo xinh đẹp này đang dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Với mong muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, Salinda Group triển khai dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao Salinda Premium Resort & Spa. Công trình được khởi công vào ngày 21/12/2012.

Tiện nghi phòng Salinda

Tiện nghi phòng Salinda.

Salinda Premium Resort & Spa được xây dựng trên diện tích 2,5ha với 120 phòng nghỉ khách sạn cao cấp và biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng bao gồm nhiều hạng mục khác như phòng hội nghị quốc tế, phòng họp phục vụ hội thảo và tổ chức sự kiện, hệ thống nhà hàng hải sản, quầy bar giải trí, hồ bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Với tổng vốn đầu tư trên 25 triệu USD (có thể lên đến 35 triệu USD), Salinda Premium Resort & Spa nằm tại trung tâm xã Dương Tơ, nơi vừa khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc, trên trục đường chính từ sân bay quốc tế về thị trấn Dương Đông. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào khoảng giữa tháng8 năm 2014 với nhiều biệt thự và phòng nghỉ tiện nghi, dịch vụ cao cấp, phục vụ khách du lịch đến với Phú Quốc.

Lộng lẫy Salinda Restaurant

Lộng lẫy Salinda Restaurant

Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ – Chủ tịch Salinda Group cho biết: "Chúng tôi cam kết đầu tư mang tính bền vững song song với việc xây dựng những dịch vụ tốt, đảm bảo cho những giá trị nền tảng mà đảo Phú Quốc đang mong muốn xây dựng". Quy hoạch kiến trúc chung của dự án theo phong cách đương đại, phù hợp với du khách đến nghỉ dưỡng và đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của khách du lịch quốc tế. Tất cả biệt thự và phòng nghỉ đều có tầm nhìn hướng biển hoặc núi đồi, được bao quanh bởi không gian vườn. Sau khi hoàn thành, Salinda Premium Resort and Spa sẽ là một khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, hài hòa thiên nhiên.

GỎI CÁ NGỪ PHÚ QUỐC

Cá ngừ đại dương hay còn gọi là cá bò gù, đây là loại cá có giá trị rất cao về kinh tế, là nguyên liệu quan trọng để chế biến thành nhiều món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Gỏi cá ngừ là món ăn đặc sản của Phú Quốc còn có tên là gỏi bò gù. Những chú cá ngừ bắt về đem lột da, thái mỏng từng miếng hình chữ nhật, ướp với nước chanh nguyên chất. Khi ăn kèm rau cải, rau thơm, mùi, mùi tàu hành, khế, chuối chát, cà chua, dưa leo, không thể thiếu được rau diếp cá…


Món gỏi cá ngừ ngon và lạ

Nước chấm cá là xì dầu hòa tương ớt và mù tạt. Thật là hấp dẫn khi nhìn những miếng cá mầu nâu tươi nổi xếp thật khéo trên đĩa sứ trắng, chung quanh là các loại rau màu xanh, gừng thái chỉ màu vàng, ớt quả và cà chua màu đỏ, tiêu hạt rang mầu đen… tất cả tạo thành mầu sắc hài hòa và quyến rũ.

Thưởng thức gỏi cá thật tinh tế, rau sống và gia vị mỗi thứ một ít kèm vài lát cá, cuộn tròn trong lá cải, chấm với xì dầu và mù tạt. Vị béo, ngọt, ngon của cá; vị hăng của rau, vị chát của chuối; vị cay của gừng, đặc biệt là vị nồng của mù tạt xộc lên trên mũi tạo thành cảm giác thật khó tả. Có thể dùng thêm bánh đa nướng hay ly rượu hoặc bia để tăng hương vị cho món gỏi độc đáo này.


Lườn cá ngừ đại dương nướng.

Với những người thích ăn món nướng, sẽ không dễ gì bỏ qua món lườn cá ngừ nướng cuốn bánh tráng. Lườn cá rửa sạch, để nguyên phần da, thái thành từng lát độ bằng ba bốn ngón tay rồi ướp với gia vị. Khác với các loại thịt, cá ngừ ướp càng đơn giản càng ngon. Cá ướp xong đem nướng trên bếp than hồng, thịt cá khi nướng chảy mỡ xèo xèo, tỏa hương nghi ngút thơm phức. Nếu không thích món nướng, bạn có thể xào lườn cá với sả, ớt hoặc các loại rau củ cũng rất ngon miệng. Bên cạnh đó, còn có các món ăn hấp dẫn khác như trứng cá xốt nước cốt dừa, mép cá ngừ phơi khô, gỏi lòng cá ngừ… Món nào cũng ngon, độc đáo và rất lạ miệng.

Đặc sản Phú Quốc: gỏi cá trích

Huyện đảo Phú Quốc Việt Nam nổi tiếng với bãi biển trải dài miên man, xanh thẳm. Từ lâu đây đã là điểm đến của du khách trên bốn phương, thế nhưng sức hút không chỉ ở đó, mà còn bởi nơi đây có rất nhiều đặc sản lạ và hấp dẫn.

Cá trích có rất nhiều ở vùng biển Phú Quốc và ngư dân có thể khai thác quanh năm. Vì thế, việc lựa chọn những con cá mới đánh bắt được còn tươi để làm gỏi là không mấy khó khăn. Đây cũng là lợi thế của biển đảo Phú Quốc và cũng là điều kiện thuận lợi để cho cư dân ở đây nghĩ ra cách chế biến gỏi cá trích.


Gỏi cá trích Phú Quốc

Để chế biến món đặc sản này, người dân đảo thường lựa chọn nhưng con cá béo tròn, tươi ngon còn lấp lánh ánh bạc. Cá được đánh vảy, làm sạch rồi lóc lấy phần thịt phi lê. Gỏi cá được chế biến đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Ngoài thịt cá, thành phần món ăn còn có dừa nạo, hành tây thái mỏng, hành tím và ớt thái sợi. Nước sốt của món gỏi này khá đặc biệt, được làm từ loại giấm nuôi bằng trái ổi chín trên đảo nên nó có vị chua thanh cùng hương thơm nhẹ.

Nước chấm gỏi cá trích cũng rất đặc biệt, nó được làm từ ớt, tỏi và đậu phộng rang. Tất cả những thứ này được đâm nhuyễn rồi trộn lại với nhau , pha thêm nước mắm chính hiệu Phú Quốc sẽ tạo ra một hương vị vừa cay nồng, thơm lừng và khó quên khi chấm với gỏi cá trích.


Một phần gỏi cá trích Phú Quốc đầy đủ

Từ món ăn dân dã của các ngư dân làng chài Phú Quốc, gỏi cá trích đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách. Không những thế, gỏi cá trích hiện đang chiếm lĩnh trong thực đơn của các quán ăn, nhà hàng sang trọng ở Phú Quốc. Sự lên ngôi của gỏi cá trích đã góp phần nâng cao nét đẹp vốn có của Phú Quốc trong cái nhìn của du khách khắp mọi nơi.