Đánh giá resort Eden Phú Quốc

 

Thông tin cho những ai đang có ý định du lịch Phú Quốc, đây là bài tổng hợp review của khách sạn Eden Phú Quốc.

Chất lượng phòng, dịch vụ, vị trí ở mức trung bình khá. Bể bơi đẹp là điểm nhấn duy nhất của Eden resort

Eden Resort Phú Quốc nằm xa trung tâm thị trấn Dương Đông, gần về phía sân bay hơn, đi taxi vào thị trấn khoảng 100k. Nhìnchungvới mức giá promotion thì hợp lý nhưng giá nguyên là hơi cao. Resort không còn mới, có vẻ đã được khai thác lâu, thiết kế trung bình, khu vườn không được chăm chút, thiết kế chưa hợp lý lắm, hiện đang xây dựng khu vực mới ở phía garden nên khá bụi và ồn. Điểm cộng là bể bơi đẹp, khu vực nhà hàng sát biển, có chương trình happy hour với free drinks và tiệc đồ nướng ven biển giá hợp lý cho khách nghỉ, ăn sáng khá phong phú, dịch vụ thái độ nhân viên tốt, có đưa đón sân bay miễn phí. Tuy nhiên, việc giải quyết sắp xếp phòng chưa được nhanh trước khi khách tới, và resort nên bố trí những chuyếnxemiễn phí theo giờ cố định trong ngày đưa khách vào trung tâm thị trấn.

Eden Resort PhúQuốc sạchsẽ. Nhân viên khá thân thiện. Mình ở từ 8-10/10 thấy resort đẹp, phòng ốc rộng rãi, bể bơi có view sát biển rất đẹp.

 

Điểm trừ là hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời nên không được nóng cho lắm.

 

Eden Resort Phú Quốc rấtchuđáo vì đã gửi một cái bánh kem nhân dịp sinh nhật của mình. Mình cảm ơn resort.

 

Tuy nhiên,có vấn đề nhỏ.mình mang dép cua resort đi ra bể bơi,vì lý do nào đó mà bị thất lạc một đôi.mình có thông báo ngay cho nhân viên hồ bơi và nhân viên lễ tân về tình hình. Lễ tân thông báo mình sẽ bị tính phí đôi dép khiến mình khá thất vọng. Khách sạn nên linh hoạt hơn khi xử lý những tình huống như thế này.

Đánh giá Eden Resort Phú Quốc

Khi mới đến hơi thất vọng về cách bài trí và xây dựng của Eden Resort Phú Quốc, đặc biệt là sảnh đón tiếp. Mùi vôi, tường không có tranh, bài trí sơ sài gây cảm giác khách sạn chưa hoàn thiện. Đặc biệt trong Resort có con kênh, nhưng nước rất thối, gây ô nhiễm.

Phòng là phòng suite upgrade thành phòng hướng biển. Bài trí được.

Khu vực bãi biển không đẹp. Biển hơi sâu, bãi cát có thuỷ tinh vỡ, biển nhiều sứa.

Nhà hàng trông ra biển rất đẹp. Mónănngon, giá cả hợp lý. Ăn sáng ngon, tuy nhiên thực đơn không thay đổi trong 3 ngày ở lại. Buổi tối có coktail và rượu vang miễn phí. Quán bar và nhà hàng buổi tối đẹp, tuy nhiên muỗi rất nhiều. Nhân viên không chú ý dọn bàn đã dùng xong.

Bể bơi nhỏ quá.

Thái độ nhân viên vui vẻ, hoà nhã.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra được điều đó cơ quan lãnh đạo và người dân Phú Quốc đã cùng nhau bảo vệ môi trường Phú Quốc. Bảo vệ môi trường lấy phương châm phòng ngừa và hạn chế ô nhiểm là chính. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai khác hải sản của vùng đặc biệt là ở vùng triều và vùng nước nông ven đảo, tăng cường áp dụng phương pháp tiên tiến, các mô hình sinh thái ít gây ô nhiễm môi trường vào nuôi trồng thủy, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. Thiết lập và củng cố hệ thống rừng phòng hộ ổn định, bền vững, thiết lập các phong trào trổng rừng tại các khu du lịch, khu dân cư để bảo vệ môi trường đảo ngày càng trong sạch, xinh đẹp.


Phú Quốc chú trọng bảo vệ môi trường

* Các chương trình quan trọng

– Phát triền cảng hàng không và cảng biển quốc tế Phú Quốc.

– Các trục giao thông chính

– Cấp nước sạch cho bà con ngư dân vùng đảo

– Cấp điện, mở rộng lưới điện quốc gia ra toàn huyện đảo.

-Thoát nước và vệ sinh môi trường của huyện đảo.

– Phát triển ngành công nghiệp tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế đảo.

– Phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị & dân cư


Sân bay Phú Quốc

– Phát triển nông lâm nghiệp, kênh trục thủy lợi

– Phát triển thương mại – du lịch

– Phát triển giao thông

– Phát triển điện, nước

– Các hoạt động kinh tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải , chất thải rắn tại trung tam đảo, các khu du lịch, khu công nghiệp tập trung được đưa vào quy trình giám sát kĩ lưỡng.

– Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng phương án phú hợp để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

– Tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường, cảnh báo môi trường dọc theo ven biển.

– Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho mọi lớp dân cư.

Với hàng loạt cải tiến về cơ sở hạ tầng, phát tiển chăn nuôi, rừng,… cộng thêm kế hoạch bảo vệ môi trường, trong tương lai không xa Phú Quốc sẽ trở thành huyện đảo có lượng khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam.

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

 

 

 

 

 

sau:

Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch

 

  • Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc trong xanh, caùt traéng mòn, baõi caùt thoai thoaûi.
  • Loaïi hình soâng coù 1 ñieåm goàm soâng Döông Ñoâng vôùi caûnh quan sinh thaùi nhaân vaên haáp daãn du khaùch.
  • Loaïi hình suoái vaø thaùc coù 2 khu: Suoái Tranh vaø suoái Ñaù Baøn.
  • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 1 ñieåm: Laø khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.
  • Caùc taøi nguyeân vaên hoaù: Ñeàn thôø Nguyeãn Trung Tröïc, nhaø vöôøn troàng tieâu, nhaø thuøng laøm nöôùc maém, caùc hoaït ñoäng cuûa daân caûng caù, laøng caù beø treân bieån.

Caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân ôû cuïm du lòch sinh thaùi ñaûo Phuù Quoác raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù khai thaùc khu du lòch sinh thaùi, coù theå taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò du lòch sinh thaùi sau ñaây:

Taém naéng, taém bieån, du thuyeàn, theå thao. Ñeå khai thaùc caùc saûn phaåm treân caàn toân taïo caûnh quan baõi bieån, trang phöông tieän du thuyeàn, theå thao treân bieån.

 

Moân ñi boä leo nuùi (treckking), thöôûng ngoaïn, taém suoái, caâu caù: khai thaùc ôû suoái Ñaù Baøn, suoái Tranh. Caàn ñaàu xaây döïng ñöôøng saù, nhaø veä sinh, nhaø nghæ daïng leàu hoaëc bungalow, Coù theå duøng ngöïa laøm phöông tieän ñi suoái.

Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, khai thaùc tieàm naêng vaø sinh caûnh cuûa khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.

 

 

Hồ Cửa Cạn của Đảo Phú Quốc

Căn nhắclại quy hoạch xây dựng hồ nước Cửa Cạn của đảo. Không nên xây dựng hồ Cửa Cạn (chiếm khoảng 1200 ha đất rừng tự nhiên). Hồ nước không những hủy hoại 1200 ha rừng vốn có rất nhiều cây rừng quý giá, mà còn có tác động “đô – mi – nô” làm suy giảm diện tích rừng nguyên sinh rộng hơn. Có thể nghiên cứu phương án xây đựng hồ Cửa Cạn nhỏ hơn nằm ngoài khu vực rừng nguyên sinh và xây dựng phương án mở rộng hồ Dương Đông, hồ Rạch Cá và hồ Suối Lớn.

Cần xem xét kỹ phương án quy hoạch phát triển 300 km đường giao thông trên Đảo Phú Quốc

Việc quy hoạch phát triển giao thông trên đảo sẽ xây dựng các tuyến đường bao quanh đảo, trong đó sẽ có các tuyến đường xuyên qua khu vực giữa vườn Quốc gia Phú Quốc và khu rừng nguyên sinh sẽ gây ra những tác động rất lớn đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên đảo như: chiếm nhiều diện tích đất rừng tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc hoạt động, gây ngăn cách phân chia nơi cư trú của động vật hoang dã, gây tiếng ồn làm cho động vật sợ hãi di cư tới nơi khác.

Trên cơ sở xem xét các vấn đề trên, đề nghị khi phát triển giao thông trên đảo, đặc biệt là các tuyến đường bao quanh đảo đi qua các vườn Quốc gia cần:

Quy mô xây dựng đường đi qua các khu vực nhạy cảm không quá lớn, không mở rộng quá nhưng chất lượng đường phải đạt mức cao, vỉa hè thông thoáng, trồng cây xanh đẹp phục vụ cho khách du lịch dạo chơi.

RESORT 5 SAO SALINDA PHÚ QUỐC MỞ ĐƯỜNG CHO DU LỊCH ĐẢO PHÁT TRIỂN

Phú Quốc lâu nay được biết đến như một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam với vẻ đẹp hoang sơ nguyên bản. Hòn đảo xinh đẹp này đang dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Với mong muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, Salinda Group triển khai dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao Salinda Premium Resort & Spa. Công trình được khởi công vào ngày 21/12/2012.

Tiện nghi phòng Salinda

Tiện nghi phòng Salinda.

Salinda Premium Resort & Spa được xây dựng trên diện tích 2,5ha với 120 phòng nghỉ khách sạn cao cấp và biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng bao gồm nhiều hạng mục khác như phòng hội nghị quốc tế, phòng họp phục vụ hội thảo và tổ chức sự kiện, hệ thống nhà hàng hải sản, quầy bar giải trí, hồ bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Với tổng vốn đầu tư trên 25 triệu USD (có thể lên đến 35 triệu USD), Salinda Premium Resort & Spa nằm tại trung tâm xã Dương Tơ, nơi vừa khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc, trên trục đường chính từ sân bay quốc tế về thị trấn Dương Đông. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào khoảng giữa tháng8 năm 2014 với nhiều biệt thự và phòng nghỉ tiện nghi, dịch vụ cao cấp, phục vụ khách du lịch đến với Phú Quốc.

Lộng lẫy Salinda Restaurant

Lộng lẫy Salinda Restaurant

Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ – Chủ tịch Salinda Group cho biết: "Chúng tôi cam kết đầu tư mang tính bền vững song song với việc xây dựng những dịch vụ tốt, đảm bảo cho những giá trị nền tảng mà đảo Phú Quốc đang mong muốn xây dựng". Quy hoạch kiến trúc chung của dự án theo phong cách đương đại, phù hợp với du khách đến nghỉ dưỡng và đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của khách du lịch quốc tế. Tất cả biệt thự và phòng nghỉ đều có tầm nhìn hướng biển hoặc núi đồi, được bao quanh bởi không gian vườn. Sau khi hoàn thành, Salinda Premium Resort and Spa sẽ là một khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, hài hòa thiên nhiên.

Phú Quốc trước và sau khi phát triển dự án du lịch trọng điểm

Qua kết quả đối chiếu so sánh tại bảng trên ta nhận thấy: các quan điểm, mục tiêu tổng quát về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của huyện Phú Quốc nhìn chung có sự phù hợp nhất định về những định hướng chung so với các quan điểm, mục tiêu về phát triển bền vững đất nước thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.Chỉ tiêu về cấp điện, nước của vùng được quy hoạch hầu như phù hợp với nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu về độ che phủ rừng của Huyện đặt ra thấp hơn (20-21% ) so với chỉ tiêu chung của cả nước (42 – 43%) và cao hơn chỉ tiêu của Tỉnh (13,5 – 14%.) tuy không đảm bảo phát triển bền vững nhưng vẫn đảm cho tìm năng du lịch sinh thái của huyện, bảo vệ môi trường huyện.

– Kết thúc2010:

Hoàn thành việc nâng cấp sân bay Phú Quốc hiện có; khởi công xây dựng các công trình hạ tầng chính (đường ô tô xuyên Đảo và cảng biển cho tàu khách), công trình cấp nước và một số công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu trước mắt cho xây dựng Đảo.

Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển; các quy hoạch xây dựng thành phố Phú Quốc, quy hoạch các khu du lịch và các quy hoạch chuyên ngành. Lập các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư.

Tập trung đầu tư (cả vốn ngân sách và ngoài ngân sách) để hình thành những đường nét chủ yếu của một đảo du lịch. Xây dựng các khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, các công trình dịch vụ tài chính, tàu biển, hàng hải, hải quan, xuất nhập cảnh. Nghiên cứu lập xong Dự án xây dựng sân bay Quốc tế mới, cảng, đường cao tốc.

Giai đoạn 2011- 2020:

Hoàn thiện phát triển Đảo theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu du lịch chất lượng cao, đồng thời phát triển các loại dịch vụ và sản xuất khác để đưa kinh tế – xã hội của Đảo lên trình độ phát triển mới.

Xây dựng xong những hạng mục quan trọng của thành phố Phú Quốc.

Hoàn thành các cảng biển, các công trình cấp nước và các công trình dịch vụ công cộng cao cấp khác.

Hoàn thành các khu du lịch chất lượng cao, các trung tâm thương mại, giao dịch quốc tế…

Tác động do vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn

(1)Diễn biến ô nhiễm do nước thải sinh hoạtnông thôn

Năm 2008, tổng dân số đảo Phú Quốc là 91.000 người, trong đó dân số khu vực nông thôn là 60.000 người chiếm 60% dân số toàn đảo, trong thời gian tới với tốc độ đô thị hóa tăng bình quân 7,8%, dân số đô thị tăng lên không ngừng tuy nhiên từ nay đến năm 2020, dân số nông thôn vẫn là dân số chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo dự báo, từ nay đến năm 2020 dân số khu vực nông thôn có xu hướng giảm dần, đến năm 2015 dân số nông thôn là 40.000 người và 20.000 người vào năm 2020.

Theo quy hoạch cấp nước của dự án, khu vực nông thôn đếnnăm 2015đạt 94,7% và đến năm 2020 đạt 97,35% dân số toàn đảo được dùng nước sạch. Như vậy, có thể dự báo được nhu cầu và lưu lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn đảo Phú Quốc đến năm 2020.

Bảng 5.8: Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

Năm dự báo

Dân số nông thôn(người)

Tỷ lệ cấp nước sạch (%)

Chỉ tiêu cấp (l/người/ngày)

Tổng lượng nước cấp (m3/ngày)

Lượng nước thải sinh hoạt (m3/ngày)

2008

60.000

77.93

80

3.740,64

2.992,512

2015

40.000

94.7

120

4.545,6

3.636,48

2020

20.000

97.35

120

2.336,4

1.869,12

 

Tổng lượng nước thải nông thôn ở Phú Quốc đến năm 2020

 

Chất ô nhiễm

Hệ số ô nhiễm trung bình (g/người/ngày)

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)

2008

2015

2020

Chất rắn lơ lửng (SS)

107.5

6450

4300

2150

BOD5

49.5

2970

1980

990

COD (dicromate)

93.5

5610

3740

1870

Amoni (N-NH4)

5.4

324

216

108

Tổng Nitơ (N)

9

540

360

180

Tổng Phospho

2.5

150

100

50

Dầu mỡ phi khoáng

20

1200

800

400

Kết quả dự báo trên mức độ phát triểndân số nông thôncủa tỉnh cho thấy rằng, đến năm 2015tải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn sẽ giảm khoảng 1,6 lần so với năm 2008 sẽ giảm khoảng 3 lần cho đến năm 2020, cho nên áp lực gây ô nhiễm do nước thải sinh hoạt nông thôn cũng sẽ giảm dần.

Xu hướng suy giảm nguồn nước ngầm khi làm du lịch ở Phú Quốc

Nếu tình trạng khai thác nước ngầm không khoa học, tính trạng nhiễm mặn các tầng nước ngầm đảo Phú Quốc vào mùa khô là điều rất dễ xảy ra.

Để đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và các mục đích dân sinh khác đảo Phú Quốc đã khai thác tất cả các nguồn nước từ nước sông, nước mưa và nước ngầm. Tuy nhiên, trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nguồn nước lấy từ nước mưa, nước sông sẽ hạn chế. Vì thế, gây áp lực cho nguồn nước ngầm của tỉnh, trữ lượng nguồn nước ngầm sẽ suy giảm nhanh chóng, theo dự báo đây là điều kiện để quá trình nhiễm mặn các tầng nước ngầm bên dưới xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nước ngầm đảm bảo chất lượng cho các mục đích khác nhau trên địa bàn đảo Phú Quốc.

Xu hướng ô nhiễm không khí

Các đô thị tập trung, khu dân cư, các tuyến giao thông với lưu lượng xe lớn là những nơi sẽ xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí gia tăng tại các tuyến đường trên đảo và các tuyến nội thị tại các đô thị, khu dân cư: Dương Đông , cảng An Thới, khoa học.

Các khu, cụm công nghiệp sẽ thải ra hàm lượng các khí độc SO2, NOX, CO trong không khí ngày càng lớn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân trong vùng.

– Xu hướng suy giảm đa dạng sinh học

Khai thác tài nguyên, phát triển giao thông vận tải, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng suy giảm đa dạng sinh học tại đảo Phú Quốc trong thời gian tới.

Phát triển hoạt động giao thông vận tải biển và du lịch khi Phú Quốc thành đặc khu hành chính kinh tế càng làm cho các hệ sinh thái nhạy cảm vùng biển và hải đảo bị tổn thương và suy giảm. San hô và cỏ biển là các hệ sinh thái biển quý hiếm và có giá trị sinh thái cao. Nếu môi trường biển không được bảo vệ, nguy cơ suy giảm các hệ sinh thái này, kéo theo suy giảm các loài, số lượng sinh vật là không tránh khỏi.

– Xu hướng ô nhiễm môi trường biển

Chất thải từ các khu, cụm công nghiệp trong đất liền, chất thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón), hoạt động giao thông vận tải và du lịch biển là những hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm biển. Ngoài ra, hoạt động nuôi cá lồng ven đảo Phú Quốc cũng gây ô nhiễm nặng môi trường nước biển ven bờ. Theo dự báo, tình trạng ô nhiễm nước biển ven bờ và suy giảm hệ sinh thái cỏ biển là điều dễ xảy ra tại các vùng biển Phú Quốc.

ĐẾN ĐẢO KHEM THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN – GỎI CÁ TRÍCH

Nhắc tới Đảo Ngọc Phú Quốc, du khách sẽ liên tưởng đến những bãi tắm đẹp, không gian yên tĩnh, thoáng mát, những bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh như Bãi Sao, bãi Dài, bãi Kem…mà ít ai biết đến Bãi Khem – một trong những bãi biển được xem là tuyệt vời, thơ mộng lại giàu cá tôm, đặc biệt cà cá trích – một đặc sản không thể không nhắc tới của Phú Quốc.

Nằm ở phía nam đảo Phú Quốc, cách Dương Đông 25km, cách cảng An Thới 5km. Nếu từ An Thới theo hướng đông khoảng 2km sẽ tới bãi Khem Phú Quốc, nơi đây không ồn ào náo nhiệt như các bãi tắm khác ở Đông Dương.

Trước đây Bãi Khem thuộc quyền quản lý của quân đôị, là một bãi tập đổ bộ của Hải Quân bởi địa thế kín đáo và yên tĩnh cách xa khu vực dân cư rất hợp cho những cuộc tập trận có quy mô lớn. Chính vì lẽ đó mà bãi Khem không có tên trên bản đồ du lịch Phú Quốc. Nhưng ngày nay, bãi Khem không còn thuộc quyền quản lý của quân đôị nưã khi ngành du lịch Phú Quốc phát triển một cách mạnh mẽ, bãi Khem giờ được giao cho huyện đảo quản lý để phát triển du lịch.


Một góc bãi Khem Phú Quốc – nên thơ và lãng mạn.

Bãi Khem Phú Quốc là bãi biển có độ dốc rất thấp, bờ biển trải dài, nổi tiếng với cát trắng và mịn như bột. Bãi Khem mang hình vòng cung vơí một viền cát trắng nôỉ bật giưã màu xanh cây rừng và biển khơi lồng lộng. Ven bãi Khem là những bãi cỏ xanh mượt cùng những khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú, cảnh quan còn hoang sơ chưa có nhiều dấu chân con người ở đây.

Với địa thế đẹp, bãi cát trắng mịn thì khu vực này vốn yên tĩnh thì nay đã trở thành một địa điểm du lịch rất hút khách du lịch.


Gỏi cá trích, một món ăn đặc sản của nơi đây

Bãi Khem nổi tiếng là bãi biển có nhiều cá tôm, hải sản nhất, đặc biệt là cá trích. Với một nguồn cá trích dồi dào, thịt thơm ngon thì đối với và con vùng biển đảo Kiên Giang, cá trích đích thực là một món đặc sản. Du khách đến bãi Khem có thể ra tận ghe, chài chọn mua những con cá trích vừa to, vữa ngon, béo ngậy vừa đánh bắt được mang lên nhà hàng nhờ chế biến tại chỗ. Cá trích có thể dùng để nướng, chiên, nấu canh chua, làm chả nhúng giấm…Nhưng chẳng món nào ngon bằng gỏi cá trích vắt nước cốt chanh, trộn với dừa nạo, đậu phộng rang, hành tỏi phi, rau sống rồi cuốn bánh tráng chấm với nước mắm chính hiệu Phú Quốc.

Chẳng có cái thú nào bằng việc vừa đi du lịch, vừa được thưởng thức đặc sản của vùng đó. Nếu có dịp ra Phú Quốc, bạn nhớ đến Bãi Khem, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng vùi vị thơm ngon của cá trích.

ĐẾN HỒ CỐC CHỤP ẢNH CƯỚI ĐẸP

Biển Hồ Cốc tọa lạc ở vị trí : Hồ Cốc nằm trên địa bàn xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh 175 km, khoảng 3 giờ đồng hồ theo đường bộ.

Biển Hồ Cốc khá đẹp, là một vùng hoang sơ mới được khai thác, nước biển trong xanh, khu bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải và đặc biệt đẹp thơ mộng nhờ các tảng đá nằm ngay trong bãi tắm tạo nên những đợt sóng biển tung bọt trắng xoá

So với Long Hải, biển Hồ Cốc đẹp hơn. Nếu Vũng Tàu xô bồ thì Hồ Cốc vẫn còn vẻ chân quê quyến rũ. Các bãi tắm đều xa khu dân cư, còn biển thì xanh hơn cả trời.

Hồ Cốc là nơi lý tưởng để dã ngoại cuối tuần hay cắm trại theo nhóm đặc biệt là chụp ảnh cưới . Thời khắc quan trọng của đời người.

Ở bãi tắm phẳng dài 500m một bên là rừng – một bên là biển, bạn có thể tìm hiểu về rừng nhiệt đới ven biển hoặc thử tài câu cá. Nếu đi dã ngoại, có khu cắm trại giữa rừng tràm, cũng có thể đi xe đạp, xe bò ngao du quanh vùng. Thật thú vị nếu được chụp một bộ ảnh cưới đẹp- độc – lạ ở Hồ Cốc.

Cảnh ở đây đẹp và hữu tình, có rừng xanh, biển bạc, tưởng chừng nơi đây đất trời giao hòa làm một.

Đá ở Hồ Cốc có nhiều hình thù mặc sức cho những tâm hồn tưởng tượng bay bổng. Đá nằm lưng chừng trên bãi cát. Đá nhoài mình xuống biển hoặc nằm hững hờ “đầy khiêu gợi”… Bãi đá nằm giữa biển, sóng nước vồ về. Cảnh đẹp đã chắc hơn 90% rằng bộ ảnh cưới chụp ở Hồ Cốc của bạn chắc chắn đẹp.

Không chỉ chọn được những cảnh đẹp để chụp ban ngày, lúc bình minh, lúc chạng vạng để tô thêm phần hạnh phúc cho bộ ảnh cưới của bạn mà đêm ở Hồ Cốc cũng là cảnh mà bạn không thể bỏ qua. Bởi ,đêm ở Hồ Cốc thật yên tĩnh, mọi sinh hoạt và những thanh âm ồn ào của cuộc sống dường như bị ngưng bặt. Chỉ có tiếng những hàng dương reo xào xạc, tiếng biển rì rầm và xa xa, trên biển, thấp thoáng những đoàn thuyền đánh bắt le lói chút đèn vàng.

Ngoài biển Hồ Cốc tha hồ để cho bạn chụp ảnh thì những bạn thích cái vẻ hoang sơ, muốn một bộ ảnh cưới đẹp- độc- không đụng hàng có thể đi tầm 20 phút bên trái có bảng chỉ dẫn vô Thác Hòa Bình 2 km.

Chụp ảnh cưới ở nơi đây đảm bảo rằng, điều đó sẽ là độc nhất vô nhị cho các bạn. Một chút niềm tự hào, một chút hãnh diện cho với mọi người về niềm vui hạnh phúc của mình nhé.

Hạnh phúc của con người là được kết hôn và hạnh phúc hơn khi những kỉ niệm của tình yêu được lưu lại khi chụp ảnh cưới ở biển. Sau này những lúc bạn ngắm lại bộ ảnh cưới của mình, bạn sẽ cảm thấy viên mãn.