Warming Dining for Easter Holiday in Hotel in Central of District 1

A cozy party with family in luxury space of a hotel 4 star in central of district 1 will be a wonderful ending for this year’s Easter.

Easter, also called Pascha or Resurrection Sunday is a festival and holiday celebrating the resurrection of Jesus from the dead, described in the New Testament as having occurred on the third day of his burial after his crucifixion by the Romans at Calvary C.

After the ceremony at the church is a warm party, people spend time to sit down together. Talking, eating and enjoying a great moment of changing season. All of us want a memorable Easter, and a restaurant for Dining in this holiday should be chosen carefully and CHIC restaurant will be a perfect choice for you.

Belong to Bay Hotel Ho Chi Minh, 4 star Singapore hotel in central of district 1, CHIC serves clients with tasty foods around the world. You will be served with professional style, and Immerse yourself in the luxury space.

Menu of CHIC is so diversified, the cuisine of the world’s regions such as Western cuisine, Asian cuisine, or special dishes of Vietnam. With that diversity in menu, CHIC is a great place for a large group of people because everyone can choose the suitable food for their taste.

CHIC’s simple, sophisticated and modern architecture will bring you a great dining experience. Spacious restaurant space, well – designed seats, beautiful scenery, all will give you a good feeling when coming to CHIC. It is really set to wow your friends and family and make this mealtime one to remember.

Hope that you will have a great Easter with your family, and enjoy a sweet dining in CHIC.

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

 

 

 

 

 

sau:

Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch

 

 • Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc trong xanh, caùt traéng mòn, baõi caùt thoai thoaûi.
 • Loaïi hình soâng coù 1 ñieåm goàm soâng Döông Ñoâng vôùi caûnh quan sinh thaùi nhaân vaên haáp daãn du khaùch.
 • Loaïi hình suoái vaø thaùc coù 2 khu: Suoái Tranh vaø suoái Ñaù Baøn.
 • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 1 ñieåm: Laø khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.
 • Caùc taøi nguyeân vaên hoaù: Ñeàn thôø Nguyeãn Trung Tröïc, nhaø vöôøn troàng tieâu, nhaø thuøng laøm nöôùc maém, caùc hoaït ñoäng cuûa daân caûng caù, laøng caù beø treân bieån.

Caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân ôû cuïm du lòch sinh thaùi ñaûo Phuù Quoác raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù khai thaùc khu du lòch sinh thaùi, coù theå taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò du lòch sinh thaùi sau ñaây:

Taém naéng, taém bieån, du thuyeàn, theå thao. Ñeå khai thaùc caùc saûn phaåm treân caàn toân taïo caûnh quan baõi bieån, trang phöông tieän du thuyeàn, theå thao treân bieån.

 

Moân ñi boä leo nuùi (treckking), thöôûng ngoaïn, taém suoái, caâu caù: khai thaùc ôû suoái Ñaù Baøn, suoái Tranh. Caàn ñaàu xaây döïng ñöôøng saù, nhaø veä sinh, nhaø nghæ daïng leàu hoaëc bungalow, Coù theå duøng ngöïa laøm phöông tieän ñi suoái.

Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, khai thaùc tieàm naêng vaø sinh caûnh cuûa khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác.

 

 

Khái quát du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long

du lịch sông Cửu Long

 

Với diện tích vào khoảng hơn 40.000 km² và nằm liền kề TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực kinh tế – văn hóa đặc biệt quan trọng của khu vực phía Nam.

Được bồi đắp bởi phù sa màu mỡ của sông Cửu Long với 2 nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu, hệ thống kênh rạch chằng chịt cùng rừng xanh và biển đảo đã hình thành cho ĐBSCL một hệ sinh thái đa dạng, tạo nên những cảnh quan đặc sắc, hấp dẫn. Nơi đây có những vườn quốc gia, sân chim, vườn cò với vô số chim muông và động thực vật quý như: vườn quốc gia Tràm Chim, vườn cò Tháp Mười (Đồng Tháp); vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang); sân chim Vàm Hồ (Bến Tre); sân chim Bạc Liêu; vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ, rừng đước Năm Căn, sân chim Chà Là, Đầm Dơi, Ngọc Hiển (Cà Mau)… ĐBSCL còn hấp dẫn du khách với rất nhiều vườn hoa rực rỡ sắc màu và vườn cây ăn trái bạt ngàn, trĩu quả như: làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp), vườn hoa kiểng Thanh Tâm (Long An), làng trái cây Cái Mơn (Bến Tre)… Những phiên chợ nổi nhộn nhịp vào buổi sáng sớm như Cái Răng (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang), Cái Bè (Tiền Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng)… hay những cù lao quanh năm chan hòa ánh nắng, thiên nhiên trong lành như cồn Phụng, cồn Ốc, cồn Quy, cồn Tiên (Bến Tre), cồn Mỹ Phước (Sóc Trăng), cồn Thới Sơn (Tiền Giang)… cũng là một nét đẹp rất đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ.

du lịch sông Cửu Long

Ngoài ra, những lễ hội dân gian truyền thống mang bản sắc văn hóa độc đáo như lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam, lễ hội Ook om bok, đua ghe ngo, đua bò Bảy Núi… và “tính cách con người Phương Nam” hiền hòa, hiếu khách cũng là những sản phẩm du lịch thú vị hấp dẫn du khách.

Đến ĐBSCL, du khách có dịp thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc trưng của vùng sông nước như cải lương, các điệu lý, điệu hò hay các bản nhạc, điệu múa của đồng bào Khmer. Đặc biệt, các tỉnh ĐBCSL còn là nơi thực hành và phát triển loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Nếu ưa thích loại hình du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch văn hóa hay đắm mình trong không gian xanh của các miệt vườn, du khách hãy đến Đồng bằng sông Cửu Long để tận hưởng và khám phá. Chắc chắn mỗi du khách khi đến đây sẽ được đắm mình vào một vùng trời thiên nhiên

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra được điều đó cơ quan lãnh đạo và người dân Phú Quốc đã cùng nhau bảo vệ môi trường Phú Quốc. Bảo vệ môi trường lấy phương châm phòng ngừa và hạn chế ô nhiểm là chính. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai khác hải sản của vùng đặc biệt là ở vùng triều và vùng nước nông ven đảo, tăng cường áp dụng phương pháp tiên tiến, các mô hình sinh thái ít gây ô nhiễm môi trường vào nuôi trồng thủy, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. Thiết lập và củng cố hệ thống rừng phòng hộ ổn định, bền vững, thiết lập các phong trào trổng rừng tại các khu du lịch, khu dân cư để bảo vệ môi trường đảo ngày càng trong sạch, xinh đẹp.


Phú Quốc chú trọng bảo vệ môi trường

* Các chương trình quan trọng

– Phát triền cảng hàng không và cảng biển quốc tế Phú Quốc.

– Các trục giao thông chính

– Cấp nước sạch cho bà con ngư dân vùng đảo

– Cấp điện, mở rộng lưới điện quốc gia ra toàn huyện đảo.

-Thoát nước và vệ sinh môi trường của huyện đảo.

– Phát triển ngành công nghiệp tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế đảo.

– Phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị & dân cư


Sân bay Phú Quốc

– Phát triển nông lâm nghiệp, kênh trục thủy lợi

– Phát triển thương mại – du lịch

– Phát triển giao thông

– Phát triển điện, nước

– Các hoạt động kinh tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải , chất thải rắn tại trung tam đảo, các khu du lịch, khu công nghiệp tập trung được đưa vào quy trình giám sát kĩ lưỡng.

– Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng phương án phú hợp để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

– Tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường, cảnh báo môi trường dọc theo ven biển.

– Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho mọi lớp dân cư.

Với hàng loạt cải tiến về cơ sở hạ tầng, phát tiển chăn nuôi, rừng,… cộng thêm kế hoạch bảo vệ môi trường, trong tương lai không xa Phú Quốc sẽ trở thành huyện đảo có lượng khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam.

Đánh giá resort Eden Phú Quốc

 

Thông tin cho những ai đang có ý định du lịch Phú Quốc, đây là bài tổng hợp review của khách sạn Eden Phú Quốc.

Chất lượng phòng, dịch vụ, vị trí ở mức trung bình khá. Bể bơi đẹp là điểm nhấn duy nhất của Eden resort

Eden Resort Phú Quốc nằm xa trung tâm thị trấn Dương Đông, gần về phía sân bay hơn, đi taxi vào thị trấn khoảng 100k. Nhìnchungvới mức giá promotion thì hợp lý nhưng giá nguyên là hơi cao. Resort không còn mới, có vẻ đã được khai thác lâu, thiết kế trung bình, khu vườn không được chăm chút, thiết kế chưa hợp lý lắm, hiện đang xây dựng khu vực mới ở phía garden nên khá bụi và ồn. Điểm cộng là bể bơi đẹp, khu vực nhà hàng sát biển, có chương trình happy hour với free drinks và tiệc đồ nướng ven biển giá hợp lý cho khách nghỉ, ăn sáng khá phong phú, dịch vụ thái độ nhân viên tốt, có đưa đón sân bay miễn phí. Tuy nhiên, việc giải quyết sắp xếp phòng chưa được nhanh trước khi khách tới, và resort nên bố trí những chuyếnxemiễn phí theo giờ cố định trong ngày đưa khách vào trung tâm thị trấn.

Eden Resort PhúQuốc sạchsẽ. Nhân viên khá thân thiện. Mình ở từ 8-10/10 thấy resort đẹp, phòng ốc rộng rãi, bể bơi có view sát biển rất đẹp.

 

Điểm trừ là hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời nên không được nóng cho lắm.

 

Eden Resort Phú Quốc rấtchuđáo vì đã gửi một cái bánh kem nhân dịp sinh nhật của mình. Mình cảm ơn resort.

 

Tuy nhiên,có vấn đề nhỏ.mình mang dép cua resort đi ra bể bơi,vì lý do nào đó mà bị thất lạc một đôi.mình có thông báo ngay cho nhân viên hồ bơi và nhân viên lễ tân về tình hình. Lễ tân thông báo mình sẽ bị tính phí đôi dép khiến mình khá thất vọng. Khách sạn nên linh hoạt hơn khi xử lý những tình huống như thế này.

Đánh giá Eden Resort Phú Quốc

Khi mới đến hơi thất vọng về cách bài trí và xây dựng của Eden Resort Phú Quốc, đặc biệt là sảnh đón tiếp. Mùi vôi, tường không có tranh, bài trí sơ sài gây cảm giác khách sạn chưa hoàn thiện. Đặc biệt trong Resort có con kênh, nhưng nước rất thối, gây ô nhiễm.

Phòng là phòng suite upgrade thành phòng hướng biển. Bài trí được.

Khu vực bãi biển không đẹp. Biển hơi sâu, bãi cát có thuỷ tinh vỡ, biển nhiều sứa.

Nhà hàng trông ra biển rất đẹp. Mónănngon, giá cả hợp lý. Ăn sáng ngon, tuy nhiên thực đơn không thay đổi trong 3 ngày ở lại. Buổi tối có coktail và rượu vang miễn phí. Quán bar và nhà hàng buổi tối đẹp, tuy nhiên muỗi rất nhiều. Nhân viên không chú ý dọn bàn đã dùng xong.

Bể bơi nhỏ quá.

Thái độ nhân viên vui vẻ, hoà nhã.

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đầu tư vào du lịch Cần Thơ

Du lịch là một ngành kinh tế đòi hỏi có sự giao tiếp rộng và trực tiếp hơn đối với khách hàng. Hiệu quả kinh doanh du lịch phụ thuộc rất lớn vào phong cách, tháiđộ giao tiếp và trình độ nghiệp vụ của nhân viên. Thực trạng nguồn du lịch Tp Cần Thơ cho thấy chất lượng phát triển nguồn nhân lực của ngành trong thời gian qua còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là đòi hỏi khách quan và cấp thiết, là một trong những giải pháp nâng cao cạnh tranh của ngành du lịch Tp Cần Thơ. Để đáp ứng được yêu cầu này các biện pháp cần thực hiện chủ yếu là:

Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý du lịch thông qua các chương trình đào tạo ở nước ngoài, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trong nước để bổ sung trình độ quản lý, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quản lý ở mọi cấp.

Tăng cường đào tạo trình độ đại học về du lịch, khuyến khích các hình thức đào tạo về du lịch trên địa bàn thành phố.Xâydựng chính sách thu hút nguồn sinh viên địa phương đang học tập tại các thành phố lớn về làm việc tại địa phương; thu hút các chuyên gia giỏi và lao động có chuyên môn cao về làm việc trong ngành du lịch, có chính sách khuyến khích tham gia học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ theo các chương trình đào tạo.

Tiến hành điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn ngành về cả số lượng lẫn chất lượng, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Các doanh nghiệp du lịch, các khách sạn cao cấp cần chủ động xây dựng kế hoạchđào tạo tại chỗ, hoặc hợp đồng với các trường đại học, Viện nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của mỗi đơn vị.

Tiến hành liên kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với các tỉnh thành khác đặc biệt là những nơi có ngành du lịch phát triển như Tp Hồ Chí Minh bằng cách tham quan khảo sát, trao đổi công tác, liên kết thực hiện các chương trình du lịch.

Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo về du lịch trong nước cũng như nước ngoài để có thể tiếp thu được những thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý và phát triển du lịch cũng như quan điểm, chiến lược phát triển hin đại của thế giới.

Triển khai chương trình giáo dục du lịch toàn dân: thông tin, giáo dục trong nhân dân, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch và làm du lịch, tinh thần tự hàodân tộc, thể hiện lòng hiếu khách, sự tôn trọng, cởi mở và thân thiện đối với du khách. Đưa nội dung du lịch lồng ghép vào giảng dạy ngoại khóa tại các trường học trong địa phương.

Địa danh du lịch Khánh Hòa

 • Bin Dc Lết

Đa đim: huyn Ninh Hòa

Đc đim: nhng đn cát trng tinh cao, chy dài nhng hàng dương ngăn cách. c bin trong xanh, tinh khiết.

 • Khu du lch sinh thái Ba H

Đa đim: huyn Ninh Hòa, cách Nha Trang khong 30km

Đc đim: v đp thiên nhiên còn gi nguyên nét hoang sơ, lãng mn ca sông h, rng núi, nhng hang đng nh, nhng thác c trng xóa. Phía đu ngun có ba ln sui m lòng ngay lưng chng núi, to thành 03 cài h, mi cái mt dáng v khác nhau.

 • Sui tiên

Đa đim: huyn Diên Khánh, cách Nha Trang khong 20km

Đc đim: cnh quan đp, không khí mát m, gn lin vi truyn thuyết ngưi khng l đến đây ngm nhng nàng tiên đang tm.

 • Khu du lch sinh thái đm Nha Phu, hòn Th, hòn Lao

Đa đim: cách Nha Trang 15km v phía Bc.

Đc đim: gia bin tri trong xanh, xut hin cm đo xinh đp như nhng cánh bum gia bin. nhng đim du lch sinh thái hp dn.

 • Thác Yang Bayn

Đa đim: Phưc Thưng, huyn Khánh Vĩnh

Đc đim: mt thác c đp, va mi đưc đưa vào khai thác, là mt đim du lch dã ngoi hp dn.

 • Hòn Ong

Đa đim: huyn Vn Ninh

Đc đim: mt hòn đo nh thuc vnh Vân Phong, đim cc đông ca Vit Nam. Hòn đo còn gi đưc v hoang sơ.

 • Du lch Đm Môn

Đa đim: nm trong vnh Vân Phong, cách Nha Trang khong 80km

Đc đim: nhng cn cát chy dài khong 20 đo ln nh nhng khu rng nguyên sinh.

 • Hòn Tm

Đa đim: phía Nam vnh Nha Trang

Đc đim: mc dù đã đưc đu tư rt nhiu nhưng Hòn Tm vn còn lưu li v hoang ca thm rng xanh mưt, b cát dài lãng mn.

 • Khu bo tn bin Hòn Mun

Đa đim: phía Nam đo Hòn Tre.

Đc đim: phía Đông Nam ca đo còn có nhng mm đá nhô cao, vách dng him tr to thành hang đng, đc bit đá đây đen tuyn như g mun.

 • Trưng Sa

Đa đim: là qun đo nm phía Đông tnh Khánh Hòa

Đc đim: khong 100 hòn đo ln nh, bãi ngm, bãi san trên mt vùng bin rng 180.000km2.

Địa danh du lịch nổi tiếng tại Nghệ An

Đến với Nghệ An du khách không thể không ghé thăm đến những địa điểm mang đậm ý nghĩa và giá trị lịch sử tại đây.

Làng Chùa (Hoàng Trù) và làng Sen (Kim Liên) gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi lại một cách sinh động trong các di tích lưu niệm của Người tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Sau lũy tre xanh ở làng Chùa (Hoàng Trù) và làng Sen (Kim Liên) vẫn còn nguyên nếp nhà tranh giản dị, những kỷ vật thân thương nhuốm màu thời gian gần một thế kỷ đã đi vào lịch sử nhân loại, trở thành tài sản vô giá của dân tộc, có ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Những di sản văn hoá vật chất đó đã góp phần phản ảnh cuộc đời cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất thế giới, người con ưu tú bậc nhất của xứ sở Lam Hồng và của đất nước Việt Nam.

Ngôi nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Làng Sen – quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê thơm ngát hương sen, đó chính là nơi người đã sống trong thời niên thiếu (1901-1906).

Làng Sen có tên chữ là Kim Liên (Bông Sen Vàng). Sau luỹ tre xanh là ngôi nhà lá 5 gian đơn sơ, mộc mạc của gia đình cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khoa thi hội năm Tân Sửu (1901) ông Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng, theo tập tục của địa phương và nguyện vọng của dân làng, ông cùng các con rời làng Chùa (Hoàng Trù) về sống tại làng Sen quê nội. Ngôi nhà này là do bà con làng Sen quyết định xuất quỹ công dựng để mừng ông Phó bảng. Tất cả cây cối trong vườn cũng đều do dân làng trồng cho

Trong ngôi nhà đơn sơ này cụ Sắc đã dành hai gian rộng rãi để đặt bàn thờ bà Hoàng Thị Loan và để tiếp khách. Bàn thờ được làm bằng liếp tre nứa trên trải chiếu nhỏ để bát hương, cây nến và bài vị bằng gỗ giản dị. Gian thứ tư là nơi nghỉ của cụ Sắc, ở đây có bộ phản gỗ kê bên cửa sổ chính, bên cạnh có chiếc án thư nơi cụ dạy các con học chữ và đây cũng là nơi vào các buổi tối cụ thường mời bà con ngồi quây quần uống nước trà xanh. Nhân cách cao thượng của người cha và lòng nhân ái vị tha của người mẹ đã ảnh hưởng rất lớn tới nhân cách các con của cụ Sắc.

Hiện nay các kỷ vật trong gian nhà của cụ Sắc còn được giữ lại hầu như nguyên vẹn. Hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ phó bảng và hai con trai. Chiếc giường xinh xinh là của bà Thanh con gái của cụ. Chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen vẫn còn nguyên đó. Đến với Làng Sen, du khách vừa được chiêm ngưỡng cảnh làng quê điển hình của Việt Nam đồng thời chứng kiến những kỷ vật thiêng liêng gắn bó một thời của Hồ Chủ Tịch, người cha già của dân tộc Việt Nam, một danh nhân của thế giới.

 

Kinh nghiệm ăn uống khi đến Phú Quốc

Nói thực, đi du lịchPhú Quốckhông ăn uống và thưởng thức hải sản thì quả là điều đáng tiếc. Hải sản ở Phú Quốc không những tươi mà còn giá rẻ,

ĂN UỐNG:

Ănuống trên đảo không thiếu, cũng nhiều hàng quán, từ bình dân đến nhà hàng.

*CafMình~ 15k/ly

– Phố biển – ngay bờ biển dinh cậu

– CafMìnhSao mai – trên trần hưng đạo

– CafMìnhCội nguồn – ngay bảo tàng cội nguồn

*Hủ tiếu, phở, bánh mì ốpla ….~ 30k-50k

Vài ngày lang thang ở PQ, một đều cho thấy rằng dịch vụ ăn giá khá cao so với những miền khác, sáng sớm tôi tới ngay trung tâm dương đông chạy vào quán hủ tiếu lê giang, ăn 1 tô hủ tiếu với uống 1 ly cafMìnhkhi tính tiền là: 60k, cafMình15k/ly, hủ tiếu 45k/tô. Hôm sauăntiệm phở bò ở đường 30/4 cũng gia tương tự, vì thế ngay trung tâm mặt bằng giá chung khoảng 40-50k/tô, cũng ráng chấp nhận vậy được vì đi du lịch.

*Hải sản:

Ngay tại chợ Dinh cậu ban đêm các hàng quán bán hải sản rất nhiều đa dạng, và cũng là chợ đêm đông vui nhất tại trung tâm phú quốc, giá cả thì tùy gian hàng, trả giá trước khi order, nhưng nhìn chung giá như nhau cả. Giá một sốmónănchơi nè

Hải sản dinh cậu

Nhum:20k/con

Sò lông /dĩa: 60k/10con

Tôm tích:1tr~ 4-5/con

Mực ống trứng: 130k/kg

Ốc tỏi: 20k/con

Hào: 35-40k/con

Sò điệp: 50k/dĩa

Tôm xú biển: 400-600/kg ~ 18-20con

Ghẹ gạch: 350-500/kg ~ 3-4con

Sò dương: 40k/con

Cá biển: ~ 400k/kg

Cơm chiên, cháo nghêu hải sản: tô trung bình ~80k cho 2 ngườiănvà nhiều món lắm không có hỏi

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2008

Những ngày Văn hóa Việt Namtại Liên bang Nga năm 2008″ diễn ra

trong thời gian từ 15 đến 20-9-2008 tại thủ đô Moscow và “kinh đô phươngBắc” St. Peterburg với sự tham gia của các nhóm triển lãm, điện ảnh, gian hàngẩm thực.

Chương trình này bao gồm nhiều hoạt động văn hóa đa dạng: hội chợ

triển lãm tại các phòng lớn của Bảo tàng lịch sử hiện đại Quốc gia Nga; biểudiễn nghệ thuật, giới thiệu tuần phim Việt Nam tại rạp Illyuzion, ca múa nhạcdân tộc, thính phòng – nhạc đương đại, thời trang, giao lưu giữa nghệ sỹ ViệtNam với nghệ sỹ, giảng viên và sinh viên văn hóa nghệ thuật Nga.

Tối ngày 15-9-2008,Những ngày Văn hóa Việt Namđã khai mạc tại

Phòng hòa nhạc Tchaikovsky. Đại sứ quán Liên bang Nga cho biết, đây là một

địachỉ nổi tiếng và quen thuộc của nghệ sỹ châu Âu, sức chứa 2.000 chỗ ngồi.

Điểm nhấn của “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga”là chương trìnhnghệ thuật của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia và chương trình thời trang giới thiệu 20 bộ trang phục nguyênbản của các dân tộc vùng Trung – Trung bộ và Tây Nguyên nước ta.

 

Theo chủ trương hợp tác giữa hai nước, “Tuần văn hóa Việt Nam tại Nga”

“Tuần văn hóa Nga tại Việt Nam” sẽ đều đặn luân phiên diễn ra 2 năm/lần.Theo thông lệ này, lẽ ra“Những ngày văn hóa Việt Nam”đã được tổ chức tạiNga năm 2006, nhưng do thay đổi bộ máy Bộ Văn hóa Thể thao thành Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch nên đến năm nay sự kiện này mới lại tiếp tục.

Theo Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương, người Nga đến dự

Tuần văn hóa Việt Nam rất đông, vì 4 năm mới có một lần, và chương trình làcái nhìn toàn cảnh về văn hóa Việt.

Ngoài ý nghĩa thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, “Những ngày Văn

hóaViệt Nam tại Nga”còn mang tới thông điệp về một đất nước Việt Nam mới

trongquá trình hội nhập quốc tế. (10)